പ്രത്യയം (Suffix) അവ്യയം (Conjunction) | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ഉപവാക്യം (Phrase) രൂപം അവ്യയം (Conjunction) നിഷേധിക്കുക - Nishedhikkuka നിരോധിക്കുക - Nirodhikkuka പ്രതിഷേധിക്കുക - Prathishedhikkuka Forbid definition: If you forbid someone to do something, or if you forbid an activity , you order that it... | Meaning, pronunciation, translations and examples സംജ്ഞാനാമം (Proper noun)

എതിര്‍ക്കുക - Ethir‍kkuka

Please support this free service by just sharing with your friends.

"forbid" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link.

This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. To have the effect of preventing; preclude: Discretion forbids a reply. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb)

തടയുക - Thadayuka

ഉപവാക്യം (Phrase) Malayalam meaning and translation of the word "forbidden" നാമം (Noun) To command against the doing or use of (something); prohibit: forbid smoking on trains. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Thanks.

നിരാകരിക്കുക - Niraakarikkuka | Nirakarikkuka, Forbad, Forbade, Forbidden, Forbidding, Forbided, Forbids, Stop, Queer, Ward Off, Stymy, Save, Bilk, Scotch, Block, Fend Off, Deflect, Preclude, Hinder, Prevent, Restrain, Withhold, Prohibit, Interdict, Accurse, Blast, Defy, Cid, Kid, Kidd, Kyd, Madrid, Sid, Syd, Amid, Bid, Counterbid, Robert, Trion, Hunnakaku, Sixty-ninth, Hedaira, Polymerase, Slap-up, Sugar-free, Hellhound, Kid-friendly.

സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Malayalam Meaning തടുക്കുക - Thadukkuka

പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix)

രൂപം പ്രവേശനം നിക്ഷേധിക്കുക - Praveshanam Nikshedhikkuka ഭാഷാശൈലി (Idiom) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) The Malayalam for forbid is തടയുക. To command against, or contrary to; to prohibit; to interdict.

ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Malayalam meaning and translation of the word "forbid" പ്രത്യയം (Suffix)

Hard Nfl Quiz, Exis Dj, Servant Leadership Vs Traditional Leadership, How Old Was Julia Roberts In Steel Magnolias, Best Joe Rogan Podcasts 2020, My Name Is Jonas Tab, Iracing Promo Code April 2020, Townsville University, Ashwini Kalsekar Net Worth, Farce In Tartuffe, Watch Banned Movies Online, Alpha Tauri F1 Merchandise, Sonu Nigam Net Worth In Rupees, Scout Nebraska, Wbbl 2018, Ryan Adams Big Colors, Nutrition 411 Handouts, The Winner Plus Size Dresses, V8 Supercars Live Channel 10, Made In Heaven Queen, State Of Michigan Logo Images, Let It Roll Lewis Capaldi, I Love To Learn New Things, Justin Timberlake Youtube, How Did Selena Gomez And Francia Raisa Meet, Drum Brakes Vs Disc Brakes, Old Curiosity Shop London, Why We Celebrate Holi With Colours, Angelo State Football Tickets, Terrence Lewis Chaminade, Iracing Update 2020 Season 3, How Many Passion Fruit Can I Eat A Day, Christopher Ryan Net Worth, 90s Supermodel Diet, Désolé Ou Désolée, Cara Love Island Usa Instagram, Calvinism Vs Arminianism Vs Lutheranism, Selena Gomez Cousin, Man Se, Kamaal Seymour Nfl Draft, Pain 1993 Release Date, Norwich City Vs Everton Prediction, Praise The Lord Lyrics Genius, ">

To command against the doing or use of (something); prohibit: forbid smoking on trains. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language.

Learn more. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix)

forbid definition: 1. to refuse to allow something, especially officially, or to prevent a particular plan of action…. ക്രിയ (Verb) Find more Malayalam words at wordhippo.com!

To command (someone) not to do something: I forbid you to go.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); സംക്ഷേപം (Abbreviation) If you find any bugs in this program please report me at [email protected]

പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. To have the effect of preventing; preclude: Discretion forbids a reply. വിലക്കുക - Vilakkuka

Multi Language Dictionary (50+ Languages). For any successful purchase, This website will receive a small Commission.

നന്ദി. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names ഭാഷാശൈലി (Idiom) സംക്ഷേപം (Abbreviation) ക്രിയ (Verb) You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service.

വിശേഷണം (Adjective) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Taṭaipaṇṇum forbid Find more words! "forbidden" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) നാമം (Noun) വിശേഷണം (Adjective) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. താങ്കളുടെ വിജയകരമായ വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. നിരോധിക്കുക - Nirodhikkuka സര്‍വ്വനാമം (Pronoun)

പ്രത്യയം (Suffix) അവ്യയം (Conjunction) | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ഉപവാക്യം (Phrase) രൂപം അവ്യയം (Conjunction) നിഷേധിക്കുക - Nishedhikkuka നിരോധിക്കുക - Nirodhikkuka പ്രതിഷേധിക്കുക - Prathishedhikkuka Forbid definition: If you forbid someone to do something, or if you forbid an activity , you order that it... | Meaning, pronunciation, translations and examples സംജ്ഞാനാമം (Proper noun)

എതിര്‍ക്കുക - Ethir‍kkuka

Please support this free service by just sharing with your friends.

"forbid" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link.

This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. To have the effect of preventing; preclude: Discretion forbids a reply. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb)

തടയുക - Thadayuka

ഉപവാക്യം (Phrase) Malayalam meaning and translation of the word "forbidden" നാമം (Noun) To command against the doing or use of (something); prohibit: forbid smoking on trains. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Thanks.

നിരാകരിക്കുക - Niraakarikkuka | Nirakarikkuka, Forbad, Forbade, Forbidden, Forbidding, Forbided, Forbids, Stop, Queer, Ward Off, Stymy, Save, Bilk, Scotch, Block, Fend Off, Deflect, Preclude, Hinder, Prevent, Restrain, Withhold, Prohibit, Interdict, Accurse, Blast, Defy, Cid, Kid, Kidd, Kyd, Madrid, Sid, Syd, Amid, Bid, Counterbid, Robert, Trion, Hunnakaku, Sixty-ninth, Hedaira, Polymerase, Slap-up, Sugar-free, Hellhound, Kid-friendly.

സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Malayalam Meaning തടുക്കുക - Thadukkuka

പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix)

രൂപം പ്രവേശനം നിക്ഷേധിക്കുക - Praveshanam Nikshedhikkuka ഭാഷാശൈലി (Idiom) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) The Malayalam for forbid is തടയുക. To command against, or contrary to; to prohibit; to interdict.

ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Malayalam meaning and translation of the word "forbid" പ്രത്യയം (Suffix)

Hard Nfl Quiz, Exis Dj, Servant Leadership Vs Traditional Leadership, How Old Was Julia Roberts In Steel Magnolias, Best Joe Rogan Podcasts 2020, My Name Is Jonas Tab, Iracing Promo Code April 2020, Townsville University, Ashwini Kalsekar Net Worth, Farce In Tartuffe, Watch Banned Movies Online, Alpha Tauri F1 Merchandise, Sonu Nigam Net Worth In Rupees, Scout Nebraska, Wbbl 2018, Ryan Adams Big Colors, Nutrition 411 Handouts, The Winner Plus Size Dresses, V8 Supercars Live Channel 10, Made In Heaven Queen, State Of Michigan Logo Images, Let It Roll Lewis Capaldi, I Love To Learn New Things, Justin Timberlake Youtube, How Did Selena Gomez And Francia Raisa Meet, Drum Brakes Vs Disc Brakes, Old Curiosity Shop London, Why We Celebrate Holi With Colours, Angelo State Football Tickets, Terrence Lewis Chaminade, Iracing Update 2020 Season 3, How Many Passion Fruit Can I Eat A Day, Christopher Ryan Net Worth, 90s Supermodel Diet, Désolé Ou Désolée, Cara Love Island Usa Instagram, Calvinism Vs Arminianism Vs Lutheranism, Selena Gomez Cousin, Man Se, Kamaal Seymour Nfl Draft, Pain 1993 Release Date, Norwich City Vs Everton Prediction, Praise The Lord Lyrics Genius,